jdi na obsah

Watt The Fox - interview

Obrázek

Watt The Fox je francouzské duo muzikantů naživo organicky kombinující elektronickou hudbu a tradiční nástroje. Francois (Mr. Fox) a Nathan vystoupí poprvé v ČR na FENIX festivalu 2023

► A L L - T H E - B E S T & F O X - T H E - R E S T

► I N T E R V I E W (trochu níž to najdeš přeložený do češtiny)

What is your inspiration? What music do you listen to/are you influenced by?
Mr Fox: Inspiration, influences: traditional music and electronic music mostly techno, progressive and downtempo.
Nathan: A lot of my inspiration comes from feelings i experienced myself on all kinds of dance floors, I try to recreate and share those feelings in my music.
In everyday life I listen to a lot of electronic music of course, but I try to have no limitations, so the music just needs to be good, and any genre can be good :)

What are you bringing to Bohemia? Have you ever been here?
Mr Fox: never been to Bohemia, will bring good vibes.
N: I have never been there, but I think bringing our music and good energy is a good start.

Your favourite festival? What was your best gig ever?
Mr Fox: One of my favorite festival is Isis garden festival. My best gig ever was the Boom festival 2014, I played there with my past project for the opening on the dance temple, wild experience !
N: not really any favorite, Ozora is kind of special to me, as it was my first experience with a psychedelic festival, back in 2011
Again, really difficult to pick a favorite gig, Son Libre was awesome last year, as it was really massive, but as they say, the size doesn't really matter :)

How did you come to your artist/stage name?
The name started as a wordplay, it sounded catchy at first, and then we found some more meaning to it, "Watt '' refers to the electronic part of our project, and "the Fox'' represents the organic side.

Your favourite synthetisers? Can you briefly describe how do you produce your music? Do you master it by yourself?
Mr Fox: I don't play synthetizers but i love Nathan’s nord. We have different ways to produce music sometimes we start recording the traditionnal instruments and build around these ideas sometimes we start with the electronic and synthetizors parts
N: Again, I'm really not a guy who has favorites, all the synths I have have their own character, and are good at something. Of course I love my Moog Sub37, the sound is amazing. The nord lead is really nice too, doesn't sound the same, but again, it doesn't do the same thing, so you can say they are both my favorite, and my modular rack does things that no other synths can do, so, favorite too! :)
The creative process depends, is not always the same, sometimes we start with the rhythmic/electronic part, and search how we can integrate instruments in it, sometimes the opposite, sometimes we find a nice sample, and build around it, it really depends... The only rule is, there is no rule! I do all the mixing process, and most of the time, mastering as well :)

What is your relationship to the fire?
Mr Fox:
its perfect to play music with fire its a good inspiration, i love it also just for chilling, i can watch it for ages, its always a good movie !
N: I would say that fire represents intensity, it's intense to look at, it's intense to touch (if you can^^), it sounds amazing also!

What do you consider to be the greatest success of yours?
Mr Fox: creating music with Nathan, and live performance is always a good success, it’s an everyday life challenge.
N: being able to do what we do right now, is already a big success! And in general, i'm really happy with all my travel through the musical universe :)

What did the psytrance/psychedelic culture give you?
Mr Fox: it helps me to dance and let go, i love dancing with psychedelic music, its also a good way to meet people, psychedelic culture is a big family and it influenced my choices and my life in general.

What do you do to have some fun/ how do you relax?
Mr Fox: I surf, play hang drum and percussions
N: Seeing my friends, I love to cook, watch good movies, search for good music, take naps :p

How do you imagine perfect Saturday morning on the festival?
Mr Fox: either after a good sleep and return to the dancefloor with fresh energy, either after a long night hiting the dancefloor with friends but both always with the sun and good music
N: a perfect sunday would probably imply not to party so much on saturday night, but it's really difficult for me :)

Beer or wine?
Mr Fox: definitly beer or juice
N: beer for party, but wine with a good meal! (no favorite :p)

► R O Z H O V O R ( Č E S K Y )

Jaká je vaše inspirace? Jakou hudbu posloucháte/jste ovlivněni?
Mr Fox: Inspirace, vlivy: tradiční hudba a elektronická hudba většinou techno, progresiv a downtempo.
Nathan: Mnoho mé inspirace pochází z pocitů, které jsem sám zažil na všech druzích tanečních parketů, snažím se tyto pocity znovu vytvořit a sdílet ve své hudbě.
V každodenním životě samozřejmě poslouchám hodně elektronické hudby, ale snažím se nemít žádná omezení, takže hudba prostě musí být dobrá a každý žánr může být dobrý :)

Co s sebou přivezete do Čech? Byli jste tu někdy?
Mr Fox: nikdy jsem nebyl v Čechách, přivezu dobrou náladu.
N: Nikdy jsem tam nebyl, ale myslím, že přinést naši hudbu a dobrou energii je dobrý začátek.

Tvůj oblíbený festival? Jaký byl tvůj nejlepší koncert?
Mr Fox: Jeden z mých oblíbených festivalů je Isis garden festival. Můj nejlepší koncert vůbec byl Boom festival 2014, hrál jsem tam se svým minulým projektem na otevření v tanečním chrámu, divoký zážitek!
N: Ne vlastně žádný oblíbený, Ozora je pro mě něčím výjimečná, protože to byla moje první zkušenost s psychedelickým festivalem v roce 2011
Opět je opravdu těžké vybrat oblíbený koncert, Son Libre byl minulý rok úžasný, protože byl opravdu masivní, ale jak se říká, na velikosti opravdu nezáleží :)

Jak jste přišli ke svému uměleckému jménu?
Název začal jako slovní hříčka, zpočátku to znělo chytlavě a pak jsme pro něj našli nějaký další význam, „Watt“ odkazuje na elektronickou část našeho projektu a „Fox“ představuje organickou stránku.

Tvé oblíbené syntezátory? Můžete stručně popsat, jak svou hudbu produkujete? Zvládáte to sami?
Mr Fox: Nehraju na syntezátory, ale miluji Nathanův nord. Máme různé způsoby, jak produkovat hudbu, někdy začneme nahrávat tradiční nástroje a stavíme na těchto nápadech, někdy začínáme s elektronickými a syntezátorovými částmi.
N: Opět, opravdu nejsem typ člověka, který má oblíbence. Všechny synťáky, které mám, mají svůj vlastní charakter a jsou v něčem dobré. Samozřejmě miluji svůj Moog Sub37, zvuk je úžasný. Nord lead je také opravdu pěkný, nezní stejně, ale zase nedělá to samé, takže můžete říct, že jsou oba moje oblíbené a můj modulární rack dělá věci, které žádný jiný syntezátor neumí :)
Tvůrčí proces není vždy stejný, někdy začínáme s rytmickou/elektronickou částí a hledáme, jak do ní začlenit nástroje, někdy naopak, někdy najdeme pěkný sample a postavíme skladbu kolem něj, opravdu záleží ... Jediné pravidlo je, že žádné pravidlo neexistuje!
Dělám veškerý proces míchání a většinu času také mastering :)

Jaký je váš vztah k ohni?
Mr Fox: je to perfektní na hraní hudby s ohněm, je to dobrá inspirace, miluji to také jen pro relax, mohu se na to dívat věky, je to vždy dobrý film!
N: Řekl bych, že oheň představuje intenzitu, je intenzivní na pohled, je intenzivní na dotek (pokud můžete^^), zní to také úžasně!

Co považujete za svůj největší úspěch?
Mr Fox: Vytváření hudby s Nathanem a živé hraní má vždy dobrý úspěch, je to každodenní životní výzva.
N: Už to, že můžeme dělat to, co děláme, je velký úspěch! A obecně jsem opravdu spokojený s celým svým cestováním hudebním vesmírem :)

Co ti dala kultura psytrance/psychedelického umění?
pan Fox: pomáhá mi tančit a pustit se, miluji tanec s psychedelickou hudbou, je to také dobrý způsob, jak se seznámit s lidmi, psychedelická kultura je velká rodina a ovlivnilo to moje rozhodnutí a můj život obecně

Co děláte, abyste se bavili/jak relaxujete?
Mr Fox: surfuju, hraju na buben a perkuse
N: Když se vidím se svými přáteli, rád vařím, koukám na dobré filmy, hledám dobrou hudbu, zdřímnu si :p

Jak si představujete dokonalé sobotní dopoledne na festivalu?
Mr Fox: buď po dobrém spánku a návratu na parket s čerstvou energií, buď po dlouhé noci na parketu s přáteli, ale obojí vždy se sluncem a dobrou hudbou
N: dokonalá neděle by asi znamenala v sobotu večer tolik nepařit, ale je to pro mě opravdu těžké :)

Pivo nebo víno?
Mr Fox: určitě pivo nebo džus
N: Pivo na párty, ale víno k dobrému jídlu! (žádný oblíbený :p)

► L I N K S ► Watt The Fox

soundcloud: https://soundcloud.com/wa...
fb: https://www.facebook.com/...
youtube: https://www.youtube.com/c...

extract from: Son libre festival:
https://www.facebook.com/...

other videos:
https://www.youtube.com/w...
https://www.youtube.com/w...
https://www.youtube.com/w...
https://www.youtube.com/w...
https://www.youtube.com/w...

► L I N K S ► Fenix festival

► FB EVENT https://www.facebook.com/...
► MAPA https://goo.gl/maps/SL6kg...
► STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM https://forms.gle/4X1vVkk...
► GRAFIKA KE STAŽENÍ https://drive.google.com/...
► GOABASE https://www.goabase.net/f...
► MUSHROOM https://www.mushroom-maga...
► PSYTRANCE.CZ https://www.psytrance.cz/...
► NYX.CZ https://nyx.cz/discussion...

===LINEUP IS CLOSED===

Artwork - 000333 © www.mimo.cz

#sharingiscaring

03.03.2023 | kashmir | novinky