jdi na obsah

Gabriel Le Mar & Saafi Brothers - interview

Obrázek

Gabriel Le Mar je hudební producent, který vydává elektronickou hudbu zaměřenou na hluboké zvuky a techno inspirované dubem.

V kontextu Chillout hudby jsou jeho live a DJ sety ovlivněny nejvíce stylem DubTechno, od oduševnělých odstínů techna po minimalistický trippin' aspekt elektronické hudby.Na alternativních scénách se zaměřuje na energické Techno a Acid až po
progresivní TechTrance, který může mít za následek PsyTech meltdown :)

Je také zakladatelem psydubových legend Saafi Brothers a vydává svojí hudbu pod labely jako Liquid Sound Design (L.S.D.), Iboga a dělal pro ně remixy Bob Marley, Youth & Gaudi, X-Dream, KoxBox, Anne Clark, Carbon Based Lifeforms.
Gabriel Le Mar hrál na festivalech jako Z.N.A., Ozora, Tribal Gathering, Psy-Fi, Space Mountain International Cosmic Arts Lab.

Vystoupí poprvé v ČR na FENIX festivalu 2023

► I N T E R V I E W (trochu níž to najdeš přeložený do češtiny)

What is your inspiration? What music do you listen to/are you influenced by?
My sources of inspiration are diverse, just like life itself.
Therefore I have no pronounced genre preferences in that sense, and try to remain open minded. I can find inspiration in culture/arts/movies/science/fiction/friends/people/places/ideas and so much more. In terms of music, Dub for sure is a major inspiration to me ever since I heard Dub music for the first time on John Peel’s music playing Ruts TC meet the Mad Professor, and the journey began...

What are you bringing to Bohemia? Have you ever been here?
Nope, my first time and I am really looking very much forward to it. I love the name, sounds like a sweet promise :-)
I am going to bring my new productions, my fellow Groovetitan who I perform Saafi Brothers with is going to join on electronic live drumming, and a lot of motivation to initially meet the psychedelic Czech tribe!


Your favourite festival? What was your best gig ever?
Hard to just point out one since I am performing since decades,
Ozora festival in Hungary is outstanding for sure and one of the best worldwide in many terms, ZNA in Portugal is a beautiful festival run by people devoted to the original vibes, Tribal Gathering in Panama is unique, Antaris in Germany is a special fest since almost 3 decades for sure, and as an artist my favourite is Space Mountain International Cosmic Arts Gathering in Spain where Martin ‘Youth’ Glover (Killing Joke bass player, founder of Dragonfly Records) has got his studio and homeground in the Andalusian mountains and openes the gates for a few magical days on a full moon weekend in Autumn time.
Best gigs: too many (lucky enough and very thankful)…
opening the festival on the main stage of Ozora 2018 live with Saafi Brothers and X-Dream united on stage just for this spcial show been indescribably amazing, with Saafi Brothers in San Franzisco in 1999 been a blast, and just 2 years before on the BlueRoom stages at Tribal Gathering UK and Roskilde Festival in Denmark been oustanding gigs for sure, playing at the very first international psychedelic open air Sola Luna in Samothraki/Greece been a highlight, performing with Aural Float quite many times at The Orbit club in Leeds/UK been incredible experiences, the gigs during the 90s Berlin Loveparade in the 90s at Tresor, Intereference Festival, been very memorable...

Your favourite synthetisers? Can you briefly describe how do you produce your music? Do you master it by yourself?
Too many to just name a few…basically I love equipment from the 1970s and 1980s, all fine Roland gear they built from the 70s and 80s like the TR 808, 909, TB-303, TR-606, Juno106, Promars, Sh 101, MC 202…also Korg synths like the MonoPoly, MS10, MS20, EMULATOR and their z-plane filters…
Can you briefly describe how do you produce your music?
Intuitively. I try not to think too much when creating, I jam with myself or with the ghost in the machine I am using and see where the sound leads me to…unless I’d have to compose music along to a moving image/movie/clip/advertisng, because there is useally a concept and core ideas behind what the music has to unfold in the story telling of the movie. There is alos intuiting, but that is more following the anchors of the briefing.


Do you master it by yourself?

No I don’t, because I appreciate and value the professional distance a mastering engineer has to my work.
I usually do not have the critical distance to my own work and that can be delivered way better by a mastering engineer who is checking the high end quality compatibility of my work and not in terms if he/she likes it or not, Physics and Psychology ;-)

What is your relationship to the fire?
Essential element in our world that wouldn’t exist without it.

What do you consider to be the greatest success of yours?
Being alive and happy, and being connected with the people that I love.

What did the psytrance/psychedelic culture give you?
Experience. Interconnectivity in terms of re:connecting with the roots of psychedelic culture from Beatnicks, Hippies, Punks - all seekeing for the same: independence, freedom and unity, based on the politics of love. Of course there is also so much more between those dots. Most of all I think it is the people that create(d) culture and celebrated it their own ways and shared the vibes. I am talking about the ‘ideas’ here, and I exclude business and materialistic things in my refelctions here, because these are different cultural issues.

What do you do to have some fun/ how do you relax?
Meditation, philosohying with good friends, having musical jam sessions with my friends, my son or myself (I love recording!), being lazy when the time is right ;-)

How do you imagine perfect Saturday morning on the festival?
Sunset music accompanying the rays of the rising sun, filtered sounds, dancing and smiling people between contemplation and exstatic states, enjoying the return of life energy and cycle change into a new day.

Beer or wine?
Neither nor. I prefer tea/coffee, sparkling water, fresh juices, herbs ;-)

► R O Z H O V O R ( Č E S K Y )

Jaká je vaše inspirace? Jakou hudbu posloucháte/jste ovlivněni?
Moje inspirační zdroje jsou rozmanité, stejně jako život sám. Proto v tomto smyslu nemám žádné výrazné žánrové preference a snažím se zůstat otevřený. Inspiraci mohu najít v kultuře/umění/filmech/vědě/fikci/přátelích/lidech/místech/nápadech a v mnoha dalších oblastech.
Pokud jde o hudbu, Dub je pro mě určitě hlavní inspirací od té doby, co jsem poprvé slyšel dubovou hudbu Johna Peela, jak hraje Ruts TC meet the Mad Professor, a cesta začala...

Co s sebou přivezete do Čech? Byli jste tu někdy?
Ne,budu v Čechách poprvé a opravdu se na to moc těším. Bohemia - Líbí se mi to jméno, zní to jako sladký příslib :-)
Přivezu svou novou produkci, mého groovy kolegu, se kterým vystupuji Saafi Brothers a který se připojí naživo elelktornickým bubnováním a také si vezu hodně motivace se poprvé setkat s psychedelickým českým kmenem!

Tvůj oblíbený festival? Jaký byl tvůj nejlepší koncert?
Těžko vybrat pouze jeden, protože vystupuji několik desetiletí. Festival Ozora v Maďarsku je určitě vynikající a v mnoha ohledech jeden z nejlepších na světě, ZNA v Portugalsku je krásný festival vedený lidmi oddanými originálním vibracím, Tribal Gathering v Panamě je jedinečný, Antaris v Německu je speciální festival už téměř 3 desetiletí a jako umělec mám nejraději Space Mountain International Cosmic Arts Gathering ve Španělsku, kde má Martin 'Youth' Glover (basák Killing Joke, zakladatel Dragonfly Records) své studio a domácí půdu v andaluských horách a otevírá brány na pár kouzelných dní o víkendu v podzimním úplňku.
Nejlepší koncerty: příliš mnoho (jsem štěsten a velmi vděčný)…
otevření festivalu na hlavní scéně Ozora 2018 živě se Saafi Brothers a X-Dream spojenými na pódiu jen pro tuto speciální show bylo nepopsatelně úžasné, se Saafi Brothers v San Francisco v roce 1999 byla pecka a jen 2 roky předtím na pódiích BlueRoom na Tribal Gathering UK a na festivalu Roskilde v Dánsku byly určitě vynikající koncerty. Vrcholem bylo hraní na úplně prvním mezinárodním psychedelickém open air Sola Luna v Samothraki/Řecko. Mnohokrát jsem vystupoval s Aural Float v klubu The Orbit v Leedsu ve Velké Británii - to byly neuvěřitelné zážitky, koncerty během 90. let Berlin Loveparade v 90. letech na Tresor, Interreference Festival, byly také nezapomenutelné...

Tvé oblíbené syntezátory?
Příliš mnoho na to, abych jmenoval alespoň některé… v zásadě miluji vybavení ze 70. a 80. let minulého století, všechno jemné vybavení Roland, které vyrobili ze 70. a 80. let, jako TR 808, 909, TB-303, TR-606, Juno106, Promars, Sh 101 , MC 202…také syntetizéry Korg jako MonoPoly, MS10, MS20, EMULATOR a jejich filtry z-plane…
Můžete stručně popsat, jak svou hudbu produkujete?
Intuitivně. Snažím se při tvorbě moc nepřemýšlet, jamuju sám se sebou nebo s duchem ve stroji, který používám, a vidím, kam mě zvuk zavede… ledaže bych musel skládat hudbu k pohyblivému obrazu/filmu/klipu /reklama, protože za tím, co se má hudba ve vyprávění filmu odvíjet, je obvykle koncept a základní myšlenky. Existuje také intuice, ale to je spíše sledování kotev briefingu.
Sám nemasteruju, protože oceňuji profesionalitu, kterou má masteringový inženýr k mé práci.
Obvykle nemám kritický odstup ke své vlastní práci a to mi může mnohem lépe podat masteringový inženýr, který kontroluje kompatibilitu špičkové kvality mé práce, a ne z hlediska toho, jestli se mu to líbí nebo ne, Fyzika a psychologie ;-)

Jaký je váš vztah k ohni?
Základní prvek v našem světě, bez něj by nemohl existovat.

Co považujete za svůj největší úspěch?
Být naživu a šťastný a být ve spojení s lidmi, které miluji

Co ti dala kultura psytrance/psychedelického umění?
Zkušenosti. Vzájemná propojenost ve smyslu opětovného propojení s kořeny psychedelické kultury od Beatnicků, Hippies, Punks - všichni hledají totéž: nezávislost, svobodu a jednotu, založenou na politice lásky…
Mezi těmito tečkami je samozřejmě mnohem více. Především si myslím, že jsou to lidé, kdo tvoří kulturu a oslavuje ji po svém a sdílí její vibrace. Mluvím zde o ‚myšlenkách‘ a ve svých úvahách zde vylučuji byznys a materialistické věci, protože to jsou jiné kulturní problémy.

Co děláte, abyste se bavili/jak relaxujete?
Meditace, filozofování s dobrými přáteli, hudební jam sessiony s přáteli, mým synem nebo mnou (miluji nahrávání!), lenošení, když je ten správný čas ;-)

Jak si představujete dokonalé sobotní dopoledne na festivalu?
Hudba západu slunce doprovázející paprsky vycházejícího slunce, filtrované zvuky, tančící a usměvaví lidé mezi kontemplací a exstatickými stavy, užívající si návrat životní energie a změny cyklu do nového dne.

Pivo nebo víno?
Ani ani. Preferuji čaj/kávu, perlivou vodu, čerstvé džusy, bylinky ;-)

► BIOGRAPHY GABRIEL LE MAR

Gabriel Le Mar is a music producer, releasing electronic music with a
special focus on deep sounds and Dub inspired Techno.

In Chill Out contexts his live and DJ sets are influenced by Basic
Channel style DubTechno, from soulful shades of Techno to minimalistic
trippin' aspects of Electronica music.
At alternative floors his focus is on energetic Techno and Acid to
progressive TechTrance that can result in a PsyTech meltdown.

He is also founder of psydub legends Saafi Brothers and released on
labels such as Liquid Sound Design (L.S.D.), Iboga, and made remixes for
Bob Marley, Youth & Gaudi, X-Dream, KoxBox, Anne Clark, Carbon Based
Lifeforms. Gabriel Le Mar played on festivals as Z.N.A., Ozora, Tribal
Gathering, Psy-Fi, Space Mountain International Cosmic Arts Lab

► LINKS:

WEB https://www.le-mar.de/gab...
BANDCAMP https://gabriellemar.band...
SOUNDCLOUD https://soundcloud.com/ga...
VIDEOS http://www.youtube.com/ga...

► BIOGRAPHY SAAFI BROTHERS

SAAFI BROTHERS are formed in the spirit of chillout & dub.

Saafi Brothers walk a deep line between trippy vibes and blissed out
beats.

The origins of Saafi Brothers are long and storied, their brand of smoky
ambient first arising with their debut „MYSTIC CIGARETTES“ from the
Blue Room label. In 2023 they celebrate 25 years of Mystic Cigarettes.

LIVE SAAFI BROTHERS play DEEP AMBIENT TUNES, LAYERED INTO TRANCED AND
BASSY BEATS. Starting with deep intros and then merging atmospheric
filterworks into dubbish beats for the floor that can be specially
experienced in their live performances, AND PLAYED AT FESTIVALS LIKE
OZORA, SZIGET, HADRA, TRIBAL GATHERING, ROSKILDE OR SUMMER JAM.

SAAFI BROTHERS last album “Make Pictures With The Sound“ is released
on Liquid Sound Design/UK (L.S.D.).

► LINKS:

WEB https://www.le-mar.de/pro...
BANDCAMP https://gabriellemar.band...
SOUNDCLOUD https://soundcloud.com/sa...

PHOTO BY TRANSFORMATIONAL EYE (AMIR WEISS)

► L I N K S ► Fenix festival

► FB EVENT https://www.facebook.com/...
► MAPA https://goo.gl/maps/SL6kg...
► STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM https://forms.gle/4X1vVkk...
► GRAFIKA KE STAŽENÍ https://drive.google.com/...
► GOABASE https://www.goabase.net/f...
► MUSHROOM https://www.mushroom-maga...
► PSYTRANCE.CZ https://www.psytrance.cz/...
► NYX.CZ https://nyx.cz/discussion...

===LINEUP IS CLOSED===

Artwork - 000333 © www.mimo.cz

#sharingiscaring

28.03.2023 | kashmir | novinky