jdi na obsah

Rozhovor s izraelským psytrancovým producentem U-Recken před akcí Magical Storm w/ U-Recken, Re-Horakhty 19.11.2016 ve Storm Club Prague

Obrázek

Podařilo se nám ještě před akcí ve Storm klubu vyzpovídat izraelského producenta U-Recken (Dacru Rec./ ISR), který zahraje už tuto sobotu na akci: Magical Storm w/ U-Recken, Re-Horakhty 19.11.2016 Storm Club Prague!

Za týden tě uvidíme v Praze, kde představíš své aktuální album, jak se těšíš ?
Já jsem obecně těšící se osoba :-)

Byl jsi už někdy v Praze ?
Bude to má první návštěva Prahy. Slyšel jsem, že to je jedno z nejhezčích měst v Evropě. Jsem zvědavý jak tu lidé paří na party. :)

V České republice je psytrancová komunita relativně malá, oproti například sousednímu Německu, ale o Izraeli si myslíme, že tam lidé psytrance velmi milují. Můžeš to uvést na pravou míru ?
Goa trance se stalo proslulým v Izraeli od pozdních 90tých let, hlavně když byla party v centru Tel Avivu nazvaná "dejte Trancu šanci", kde demonstrovalo 150 000 lidí proti policejnímu rušení akcí. (moc to nepomohlo, ale bylo to užasné)Od té doby se toho moc nezměnilo, kromě toho, že dnes jsou nejvetší akce velmi dobře organizované.

Tvá hudba působí velmi optimisticky a uvolněně, kde bereš inspiraci ?
Nemyslím si, že je optimistická, abych byl upřímný. Častokrát se přistihnu, že jsem vzteklý na lidi, protože jsou sobečtí k ostatním a k planetě. A tohle mi dává hlavní inpsiraci, když komponuji.

Jak začínáš s novým trackem, jak dostaneš nápad ?
Vždy začnu s hlavním nápadem,který dá tracku něco zvláštního, tak aby to nebyl jen synťákový zvuk. Dobrý sample, dobrý vokál, etnický nástroj, potom už to jde samo.

Co by si doporuručil někomu, kdo by rád začal se svojí vlastní hudební produkcí?
Poslouchej tolik stylu hudby kolik je možné a všechna klasická alba elektronické hudby, to tě ovlnivní. Nesnaž se kopirovat populární styly, protože ve chvíli, kdy se zlepšíš, to uz populární nebude. Buď svůj!

Co používáš pro hudební produkci, jaký je tvuj oblíbený hardware a software ?
Používám všechno, i nekvalitní pluginy, které jsou zadarmo. Co se týče hardware, mám kamaráda, co prodává synťáky, takže mám přístup k jakémukoliv synťáku, ke kterému chci. Je lepší mít synťák na týden, než ho kupovat! A tenhle tip neuslyšíte nikde jinde.

Máš nějaký sen ve své hudbě? Například, chceš hrát na nějakém místě nebo s nějakým umělcem ?
Přicházím z metalové hudby a kapel - bohužel jsem nikdy nehrál s kapelou, tak dělám U-Recken solo projekt. Můj sen je mít živou elektronickou kapelu, a jednoho dne toho dosáhnu.

Děkuji za tvůj čas
Těšíme se na tebe
Já taky :-)

ENGLISH:
In one week we will see with you in Prague, where you introduce your current album, are you looking forward ?
In general I am a looking forward kinda person :-)

Have you ever been in Prague ?
It will be my first visit in Prague. I heard it’s one of the nicest cities in Europe. I’m curious to see how they party.

In Czech Republic is psytrance community relative small against, for example neighbor Germany, but about Israel we have meaning, people there love psytrance a lot. Can you give us an idea how is it really ?
Goa Trance became famous in Israel Since the late 90s, mainly when we had a demonstration party in the city center of Tel Aviv called "give trance a chance" with 150.000 people demonstrating against the police closing parties. (it didn't really help but it was amazing)Since then not much changed - except today the biggest parties are really well organized.

Your music looks very optimistic and easily, can you say us, where you get inspiration ?
I don’t think it’s optimistic to be honest. Many times I find myself angry at people because they are selfish and ignorant towards one another and towards the planet. Also this is what give me the main inspiration when I’m writing.

And how you begin with new track? How you get an idea ?
I always start with the main idea that will make the track special and be more than just synth sounds. A good sample, good vocal, ethnic instrument - after that it flows by itself.

What you can advice somebody, who would like start with own music production ?
Listen to as many styles of music as possible and to all the classic electronic albums that made an influence. Do not try to copy styles that are popular because by the time you’ll do it good it will no longer be popular ;-)Be unique!

What you use for music production, what Is your favorite hardware or software ?
I use everything - also shitty plugins that come free. For hardware I have a friend that deals synths so I have access to any synth I want. It’s better to get a synth for a week than to buy one! And that’s a tip you won’t hear anywhere else :-)

Do you have some dream in your music? For example, would you play on some place or with some artists ?
I came from metal music and bands - unfortunatly I didn’t make it to perform with a band as I do with U-Recken solo project. So my dream is a full live electronic band, and I’ll make it happen!

Thank you for your time
And we are looking forward

Me to :-)

16.11.2016 | lolla | novinky