jdi na obsah

Psy-Acid benefice pro Jášu

Obrázek

Po delší době jsme se rozhodli uspořádat benefiční akci pro našeho syna Jáchymka.

//ENGLISH BELOW

KDO JSEM?
Mé jméno je Jáchym a nedávno mi byly 4 roky. Narodil jsem se v podhorském městečku a krom obvyklých darů do života, jsem dostal ještě pár navíc. Žiji s poruchou autistického spektra, mentální retardací a epilepsií. Často jsem uzavřen ve svých myšlenkových pochodech, ale rád se i podívám na svět vašima očima. K tomu, abych tak mohl učinit, ale potřebuji pomoc mnoha lidí a někdy i speciálních pomůcek. Mám moc rád všechny dopravní prostředky a jízdu v nich, rád jsem venku a miluju Krtečka. Živlem číslo jedna v mém životě je voda a vše s ní spojené.

Aktuálně sháníme prostředky na zajištění osobní asistence a možnost znovu navštívit měsíční intenzivní rehabilitační kurz na neuro-rehabilitační klinice Axon. Bližší informace naleznete
níže.

JAK POMOCI?
Uvítáme jakoukoliv pomoc, ať už ve formě nápadů, zkušeností nebo tipů.

Zařídili jsme také transparentní účet 2811533053 /0800. Zde můžete Jáchymkovi přispět dle svého uvážení. Všechny prostředky budou použity primárně na rehabilitace, pomůcky a lázně. O využití financí budeme pravidelně a otevřeně informovat.

Účet je transparentní, takže lze nahlédnout na jeho příjmy a výdaje. Výdaje budou vždy řešeny přes internet banking, aby bylo možné přidat komentář s účelem platby.

Na csas.cz zadejte do vyhledávání transparentní účet, pak v této sekci zadáte číslo účtu a uvidíte obraty na účtu.

Děkujeme za Vaši solidaritu a možnost s Jáchymkem dále pracovat. Tom a Linda

OSOBNÍ ASISTENCE (OA)
Pro Jáchymka je nezbytná. Navíc při kombinovaném postižení, kdy je třeba pracovat současně ve více oblastech rozvoje, je i nutný kvalifikovaný a zkušený pracovník. Že to není úplně jednoduché, by mohl vyprávět nejeden rodič.
Z naší zkušenosti je ale volba OA přesto tou nejlepší cestou, která se v současném systému nabízí. Jáchymek vyžaduje 24 hodinovou péči. Jeho asistenti mu pomáhají v základních úkonech hygieny a stravování. Doprovází ho na programy, které navštěvuje, k lékařům je-li třeba a na poznávací výlety. Cvičí spolu son-rise metodu, formou hry se učí pracovat a mít ve svém dni pravidelný režim a co je velmi důležité, učí se spolu komunikovat a naplňovat potřeby, které přicházejí.
Čas, který Jáchymek se svými asistenčními kamarády tráví, je viditelně smysluplný a přináší své výsledky tak, že je spokojený a je motivován se pousouvat dále.

VODA
Když je alespoň trochu rozumné počasí jezdí Jáchymek do bazénu, navštěvuje koupaliště či alespoň vířivou vanu. Voda je pro Jášu živlem, jenž ho silně motivuje k pohybu a následně k četnějšímu a odvážnějšímu experimentování. Vzbuzuje v něm pocit bezpečí a radosti.

PROCHÁZKY
Jáchymek miluje tramvaje, autobusy, metro, auta i vlaky. Jsou pro něj největší motivací, aby chodil. Rád se vyskytuje na nádražích nebo prostě jen v daném prostředku jezdí.

HIPOTERAPIE
Nejčastěji se snažíme spolupracovat s bohnickou jízdárnou, jelikož jsou, ale její možnosti limitovány jsme nuceni řešit tuto situaci i mimo Prahu. Pro Jáchymka jízda na koni znamená hlavně rehabilitování těla, původně bojoval s hypotonií (ochablost svalstva), což nebývá u autistů neobvyklé. Tím, že je na koníkovi nucen zapojit více svalů, je rehabilitace rychlá, když je terapie dostatečně četná a kontinuální.

LÁZNĚ
První láteňský pobyt, který Jáchymek absolvoval na začátku léta, se ukázal jako další velký krok kupředu. Pravidelná a intenzivní rehabilitace a stimulace těla, posunuli dál Jášu i v chápání světa kolem něj. Mezi méně oblíbené procedury patřila fyzioterapie, logopedie a ergoterapie. Nadšený byl z plavání v bazénu a vířivé koupele. Jelikož se nám osvědčil motomed (kolo napodobující krok), rozhodli jsme se tuto pomůcku pořídit i domů. V dalších letech nás čekají další lázeňské pobyty a my tento krok vnímáme za důležitý a podstatný.

REHABILITACE – NEUROREHABILITACE AXON
V roce 2016 absolvoval Jáchymek dva měsíční pobyty v neuro-rehabilitačním centru Axon v Praze. Tato metoda umožňuje dětem s pohybovým hendikepem zapojovat svalstvo, které by jinak bylo velmi obtížné nastartovat. S metodou máme velmi dobré zkušenosti a výsledky. Jáchymek nyní chodí za jednu ruku a pracuje hlavně na centrální stabilizaci těla. Jelikož není procedura hrazena pojišťovnou, sháníme finance na její uhrazení z různých zdrojů. Cena měsíčního pobytu se pohybuje kolem 50tis.

Odkazy:
Neurorehabilitační klinika AXON
http://www.neuroaxon.cz/cz/
Jášovo web
http://www.jachymek.cz/

Odkaz na benefiční akci
Psytrance.cz
http://www.psytrance.cz/c...
Facebook
https://www.facebook.com/...
Nyx
https://www.nyx.cz/index....

//

After a long while, we decided to organize a benefit party for our son Jáchymek.
WHO AM I?
My name is Jáchym and not so long ago I celebrated my fourth year of life. I was born in a town under mountains and besides ordinary gifts of life I got a few more. I live with an autistic disorder, mental retardation and epilepsy. A large part of the time I am enclosed in my thought processes, but I am happy to see the world even trough your eyes. But to do so, I need the help of many people and sometimes of special instruments. I Like all the vehicles and means of transportation, I enjoy being outside and I love Krteček. The number one element in my life is water and everything connected to it.
HOW TO HELP?
We welcome all kinds of help, in the form of ideas, experiences or tips.
We made a transparent account 2811533053 /0800. Here you can contribute a sum you consider adequate. All the resources shall be used mainly to finance rehabilitation, gadgets and resorts. About the use of the finances we will provide regular and open information.
The account is transparent, so it is possible to see all its income and expenditure. Expenditure will be always done trough internet banking, so you can add a comentary with the purpose of the payment.
On the website csas.cz type in the search field transparent account, then in this section you type in the number of the account and you will see the flow of finances.
Thank you for the solidarity and the possibility to work further with Jáchymek. Tom and Linda
PERSONAL ASSISTENCE (PA)
For Jáchymek is necessary. Also with the combined handicap, where it is needed to work in more than one field of developement at the same time, there is necessary a qualified and experienced worker. This is in no way easy, as many parents can confirm.
From our experience, the option (PA) is the best option, which we can pick in the current system. Jáchymek needs 24 hour care. His assistants help him with basic hygiene and feeding. They walk him according to his schedule, to the activities, doctors (when it is necessary) and to the trips. They train the son-rise method together, and with the form of play he learns to work and to have a regular routine in his days, which is important. He learns to communicate and to fulfill his needs, which come.
The time, which Jáchymek spends with his assistance friends is evidently purposeful and brings it´s results in a way, that he is satisfied and motivated to move further.
WATER
When the weather is nice atleast a little, Jáchymek visits the swimming pool, or atleast the whirlpool. Water is for Jáša the element, which inspires him strongly to move and then to experiment more and with more courage. It inspires in him the feelings of safety and happiness.
WALKS
Jáchymek loves trams, buses, underground, cars and trains. They are his biggest motivation to walk. He likes to be in the enviroment of stations or just in the vehicle in which he travels.
HYPOTHERAPY
Most often, we try to cooperate with Bohnická riding school. But their options are limited, so we are forced to solve this situation outside of Prague. For Jáchymek, horse-riding is most importantly the mean of rehabilitation for his whole body. Initially he fought with hypotonia (muscle weakness), which is not common in people with autism. Because he has to use many muscles, while horse riding, the rehabilitation is rapid if the therapy is sufficiently frequent and continuous.
RESORTS
The first wellness visit, which Jáchymek absolved in the beginning of summer, has been proven as another big step forward. Regular and intensive rehabilitation and body stimulation, has helped Jáša also with the understanding of the world around him. Among the less popular treatments belonged physiotherapy, speech therapy and occupational therapy. He was excited about the swimming pool and whirlpool baths. Because Motomed was proven useful to us (bicycle which imitates steps), we decided to buy this tool for our home. In the coming next years we will do further wellness visits. We perceive this step as very important and significant.
REHABILITATION - NEUROREHABILITATION AXON
In the year Jáchymek absolved two month long stays in a neuro-rehabilitation center Axon in Prague. This method enables children with movement handicep to involve muscles, which would be otherwise hard to use. With this method we have very good experiences and results. Jáchymek now walks while holding one hand and works mainly on the central stabilization of the body. Because the procedure is not covered by health insurance, we are looking for the finances to pay it in various places. Price of monthly stay is around 50 000 CZK.

12.01.2017 | Mr.G0rbY | novinky

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Mr.G0rbY's picture

Ahoj, poděkuji i zde Vám všem, co jste dorazili (a nebylo Vás

Ahoj, poděkuji i zde Vám všem, co jste dorazili (a nebylo Vás vůbec málo) a podpořili Jáchymkovu cestu :) Celkem jste se složili na nádherných 12.900 peněz :) Ještě jednou moc díky a mějte se krásně! Tom&Lin