jdi na obsah

Je libo trochu amerického darku?

Obrázek

Rozhovor s Davidem Scruggsem - DRAGON - USA (T.O.U.C.H. Samadhi / Omveda Records), kterého budete mít možnost slyšet naživo v pátek 19.5. 2017 na FENIX festivalu

Co je ve Tvém životě nového?
Jedna z nejdůležitějších věcí v mém životě je určitě po šesti letech od posledního alba dokončení nového dračího alba. Nazval jsem ho "Cryptographic" a je tematicky zaměřeno na vysokou dávku technologicky orientovaných referencí a tónů. Chtěl jsem symbolizovat způsob, jakým se všichni začleňujeme s novými technologiemi do našeho každodenního života a nakolik to změnilo způsob, jakým myslíme, včetně virtuální reality. To je samozřejmě věc pro posluchače dost subjektivní, takže jsem nechal spoustu prostoru pro to, aby mysl mohla volně chodit a ponořit se do zdrojového kódu zvuku.

Co je Tvou inspirací?
Najdeme různé zkušenosti a pozorování, které jsou velmi inspirativní. Někdy je to jednoduchá procházka v přírodě a naslouchání ptákům, nebo na pláži, když slyšíte skryté algoritmy vln. Jsem inspirován novými myšlenkami a pojmy, stejně jako siluetami myšlenek minulosti. Pokud jde o vytváření hudby, jsem inspirován samotnými nástroji, hardware a software, protože existují téměř nekonečné možnosti.

Co přinášíš do Čech?
Přinesu čerstvé nové zvuky projektu "Dragon" a velký úsměv!

Jaký je Tvůj vztah k ohni?
Jako náš první technologický objev je oheň základním prvkem, a to jak dárcem, tak ničitelem života. Zvěrokruhem jsem zemské znamení a při rozdělávání ohně inklinuju k tomu si vytvářet velmi vyvážený vztah s tímto elementem. Kromě našich osobních zkušeností s ohněm je to tisíce let centrum zkušenosti domorodého tance a bude nám nadále poskytovat vhled do všech věcí, minulosti, současnosti a budoucnosti.

Jak jsi přišel ke svému jménu?
To bych vám rád ukázal osobně.

Co považuješ za svůj největší úspěch?
Můj největší úspěch je podpora, kterou mi fanoušci projevují tím, že mě poslouchají a užívají si mé umění a dali mi ještě větší důvod, abych usiloval o lepší zvuk a hlubší příběh. Vytahují ze mě to nejlepší a za to jim zůstávám navždy vděčný.

Co ti dala psytrance kultura?
Tato kultura je extrémně jedinečná, jak všichni víme, ale je to také skvělý příklad toho, jak bychom se měli všichni pokoušet chovat k sobě navzájem a pracovat jako globální společenství. Mezi námi máme některé z nejkreativnějších myslí na planetě a ukazuje se to. Za posledních sedmnáct let mi tato kultura poskytla skvělý přehled a osobnostní růst. Nebyl bych osobou, kterou jsem dnes, a neměl bych tolik úžasných lidí, se kterými bych svůj život sdílel.

Jak si představuješ perfektní sobotní ráno na festivalu?
Perfektní ráno bude vývoj hudby z nejtemnějších hodin, vrcholící do úsvitu a východu slunce a zadáním tónu pro nový den. A žádné ráno nebude kompletní bez nějaké dobré kávy!

Festival FENIX a Rok ohnivého kohouta - myslíš si, že je to náhoda?
Věřím, že na našich cestách náhody neexistují.

Pivo nebo víno?
Oboje !!! Oboje má správný čas a místo a abych trochu prozradil, patří k mým potěšením ;)

Skvěle! Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit na setkání už za 3 týdny!

ENGLISH
What is new in your life?
One of the most relevant new things in my life would be completing the new ‘dragon’ album, after six years since the last full album. This album title is called “cryptographic”, and is themed with a high dose of technology driven references and overtones. I wanted to symbolize the way we’ve all become integrated with newer technologies in our daliy lives and how much it has changed the way we think, to include virtual reality. This of course is subjective to the listener, so I’ve left plenty of space for the listener’s mind to roam free and take a deep dive into the audio source code.

What is your inspiration?
I find a variety of experiences and observations to be highly inspiring. Sometimes a simple walk in nature and hearing birds, or at the beach, hearing hidden algorithms of the waves crashing. I’m inspired by new ideas and concepts, as well as the silouettes of ideas past. When it comes to creating music, I’m inspired by the instruments themselves, hardware and software, being that there are almost endless possibilities.

What are you bringing to Bohemia?
I’ll be bringing the fresh new sounds of the ‘dragon’ project and a big smile!

What is your relationship to the fire?
As our first technological discovery, fire is an essential element, both giver and destroyer of live. By the zodiac, I am an earth-sign and tend to ground out the fire creating a very balanced relationship with this element. Beyond our personal experiences with fire, it has been the centerpiece of the tribal dance experience for thousands of years and will continue to provide us with insight to all things, past, present, and future.

How did you come to your name?
I would rather show you.

What do you consider to be the greatest success in yours?
My greatest success would be from the support my fans have shown me by listening and enjoying my art, giving me even more reason to strive for a better sound and deeper story. They bring out the best in me, and I am forever grateful.

What did the psytrance culture give you?
This culture is extremely unique as we all know, but it is a fine example of how we should all be trying to treat each other and work as a global community. We have some of the most creative minds on the planet amongst us and it shows. It has given me great insight, self-improvement, and personal growth over the past seventeen years. I would not be the person I am today and would not have so many amazing people to have shared this life with.

How do you imagine perfect Saturday morning on the festival?
The perfect morning would be the evolution of music from the darkest hours, peaking into the twilight and sunrise, setting the tone for a new day. And no morning would be complete without some good coffee !

FENIX festival and the Year of the fire rooster - do you think it's a coincidence?
I don’t believe anything is a coincidence on our paths.

Beer or wine?
Both !!! They both have a proper time and place with me and are a guilty pleasure to say the least

01.05.2017 | kashmir | novinky