jdi na obsah

Rozhovor s Jurkem Prze

english version

U příležitosti vydání nové kompilace Abracadabra na labelu Horns And Hoofs si můžete přečíst rozhovor s polským producentem Jurkem PrzeŸdzieckim, vydávajícím pod jmény Mass Turbo, Epi Centrum a v minulosti Praecox nebo jako polovina dua Bigwigs, který s tímto labelem úzce spolupracuje.
Jak se máš? :-)
dobře, dobře, dobře!
Jakožto člověka úzce spjatého s labelem Horns And Hoofs jsem se tě chtěl zeptat - můžeme na nové kompilaci Abracadabra čekat nějakou zásadnější změnu či obrat ve zvuku a náladě těch věcí?
No, každá nová deska je...nová. Horns And Hoofs nemají daný profil. Jsou nadšeni pro hudbu, která kromě toho, že funguje na parketu, musí obsahovat vždy to hlavní - autentičnost. Zkus porovnat kompilaci Idea FX s novým albem Lost Entertainment od Kino Oko - to jsou dvě úplně rozdílné věci. Horns And Hoofs podporují mladé, nekompromisní umělce, kteří tvoří svou hudbu ne kvůli penězům, ale kvůli šanci být slyšeni. Přijde mi to správné.
Jaké jsou tvé hudební plány na tento rok?
Album od Epi Centrum přichystané k vydání u Horns And Hoofs a má aktivita na poli minimal techna - očekávejte můj debutový singl na labelu Whirlpoolsex Music na konci září. Tyhle věci jsou pro mě tento rok nejdůležitější.
Vydáváš pod několika pseudonymy (Mass Turbo, Epi Centrum, v minulosti Praecox a Bigwigs). Máš pro to nějaký speciální důvod? Cítíš třeba, že jednotlivé tracky jsou natolik odlišné, že by nemohli vycházet pod jedním jménem?
Vytvořil jsem Epi Centrum a Mass Turbo kvůli tomu, že hudba, která mi zněla v hlavě, se ne vždy hodila do škatulky Praecox. Epi Centrum, což je psy trance, má hodně společných rysů s Praecox, ale v zásadě je tvrdší, hrubější a pomalejší. Mass Turbo má blíž k psychedelic progressive technu, je více o hypnotických melodiích a harmoniích, které jsou příjemné pro posluchačovo ucho. Nikdy nezůstávám stát na místě, pořád slídím okolo a hledám nové inspirace a zvuky. Bigwigs vznikli ze společné vášně pro experimenty a hru s formami a styly.
Věnuješ se čistě elektronické hudbě, nebo se podílíš i na nějakých projektech s živými muzikanty? Neláká tě vydat se do budoucna tímto směrem?
Zrovna v tento moment jsem opravdu hluboce ponořen do elektronické hudby a necítím tam žádná omezení. Ale na druhou stranu - kdo ví, co přínese budoucnost?
Jak vypadá polská scéna? Máš nějaké tipy na nová jména a objevy?
Polská scéna je malá, máš tu mě, Bigwigs, Kino Oko a pár DJů. Stagnace trvá nějaké čtyři roky. Většina lidí jen kopíruje nějaké styly a triky. Příjde mi to divné, ale taková jsou fakta. Moje rada - všechno příjde časem. Neuspěchej to, hledej svůj styl. Když ho nenajdeš, zkus něco jiného.
Je šance, že se do budoucna objeví nové nahrávky Bigwigs nebo Praecox?
Jedno slovo - ano! Bigwigs právě začali natáčet nové album! Myslím, že bude hotové příští rok na podzim. Vyčkejte a držte nám palce!
Jak se díváš jakožto metalový fanda na současnou vlnu temných a tvrdých projektů jako jsou např. Ghreg On Earth, Savage Scream, Xyla, Mubali, Horror Place nebo Baphomet Engine?
Upřímně - myslím, že je tam toho víc na povrchu, než uvnitř. Můžeš to nazvat psyhappy hardcore. Pro mě to není umění, ale jen řemeslo. Určitě to má daleko ke kapelám jako jsou Napalm Death, Extreme Noise Terror nebo Cannibal Corpse. Není to opravdové, je to ošizené.
Máš nějaké informace o české scéně, labelech nebo umělcích (Mutant Star, Gappeq, Tribal Vision Records, Oxygen Records)?
Bohužel velmi málo.
Některé tvé tracky působí celkem soundtrackovitě...jsi filmový fanda?
Filmy mě neinspirují tak silně jako hudba. Nějaká hudba, jenž slyším, může stvořít jinou hudbu, která hraje v mé hlavě a divoce pulsuje v mém srdci. Hudba je cesta, jak vyjádřit určité stavy mé představivosti. Musím říct, že mám vždy nějaký příběh, který vyprávím. Když to s tebou sdílím, říkám tím - příjdi tomu na kloub, teď je řada na tobě. Když do toho skočíš a osloví tě to, tak budu rád a bude mi potěšením. Když se ti ta pohádka nelíbí, tak prostě otoč stránku.
V jednom rozhovoru jsi říkal, že psytrance moc neposloucháš a máš blíž k jiným žánrům (metal, jazz, electronica...). Myslíš, že by se dala najít paralela v tom smyslu, že mezi originálními a novátorskými psy producenty je hodně lidí, kteří psytrance neposlouchají a jsou ovlivněni jinými žánry?
Ano, to je pravda. Hledám inspiraci někde jinde. Psytrance je jako pes honící se za svým ocasem. 60% je jednoduše komerční produkce, 20% je střední třída. Ten zbytek tvoří umělci, kteří našli svou cestu a odvážně po ní kráčí. Ale můžeš zaměřit svou pozornost na techno či abstraktní hudbu, aby jsi zažil opravdu živé a nadšené hledačství. Publikum v této oblasti je daleko více otevřeno nečekanému a cení si inovací, zatímco daleko uzavřenější psy publikum nemotivuje mladé umělce k experimentům. Pro labely je ziskovější neriskovat a raději pokračovat v kopírováni recyklovaných a bezpečných formulek. Ale doufám, že se to brzy změní.
Připadá mi, že hudby jako je ta vycházející na Hrons And Hoofs nebo zpřízněných projektů a labelů (Sensient, Krumelur, Navajo, Zenon records, Coldgroove, Boshke Beats) je málo. Můžeš doporučit lidem, kterým se líbí tvá hudba, nějaké další zpřízněné projekty hrající podobný styl?
Je hodně méně známých projektů, které přetékají výbornými nápady. Zvlášť můžu doporučit jména jako Worm Food, Kali Frogz či Weird Walker. Podporujte je prosím.
Díky za rozhovor.


English Version:
According to the release of the new compilation by Horns And Hoofs Records, you can read an interview with Jurek PrzeŸdziecki, who is recently releasing stuff under pseudonyms like Mass Turbo and Epi Centrum, or as Praecox and as a part of Bigwigs duo in the past, and who is in close collaboration with this label.
1) Hi, How are you? :-)
Well, well, well!
2) As a person with close connection with Horns And Hoofs label, I’d like to ask - can we expect some major shift or change in the sound and mood of the tracks in the new compilation Abracadabra?
Every new releasy is, well? new. H&H doesn’t have a fixed profile. They are keen on the music that is not only working on a dancefloor, but first of all - that must be always authentic.
Try to compare "Idea FX" compilation and the new Kino Oko album "Lost Entertainment" - these are two completely different things. H&H stands for promoting young, uncompromising artists, which are playing their sounds not to get some money, but to get a chance to be listened. I find it fair.
3) What are your personal and musical plans for this year and what can we expect from Horns And Hoofs?
The Epi Centrum album released by Horns&Hoofs and my activity within the area of minimal techno - expect my debut SP by Whirlpoolsex Music at the end of September - these are the most important things for me this years.
4) You are releasing stuff under several names (recently Epi Centrum and Mass Turbo, Bigwigs and Praecox in the past). Is there some special reason for this? Do you feel that tracks that you are making are so different, that they can’t be released under the same name?
I created the Mass Turbo and Epi Centrum because the music that is filling my head does not always fit the Praecox style. Epi Centrum, which is a psy-trance, has many common features with Praecox, but is generally harder, rougher and slower. While Mass Turbo - closer to the psychedelic-progressive techno - is more about hypnotic melodies and nice harmonies, that are pleasant for the listener’s ears. I’m never standing. I’m always sneaking around, searching for the new inspirations and new sounds. The Bigwigs were born from the common passion for experiments and playing with forms and styles.
5) Do you make just strictly electronic music, or do you also take part in some other collaborations with live musicians? Aren’t you tempted by making music with more live instruments in the future?
At this very moment I’m diving in the electronic music. It’s really deep. I don’t feel any limitations. But on the other hand? who knows about the future?
6) What does polish psy scene look like today? Have you got any tips on new talented producers or DJs?
Polish stage is not really big. You have Bigwigs, Kino Oko, me and a few DJs. The stagnation lasts for about a few years now. Most of the people are just copying some styles and tricks.
I find it strange but theses are the facts? My advise: everything comes with time. Do not rush. Search for your style. If you cannot find it, try something else.
7) Is there a chance, that in the future we can hear some new stuff from Bigwigs or Praecox?
One word: yes! The Bigwigs has just started recording their new album! I think it will be ready by the autumn next year. Keep your fingers crossed and wait for us!
8) Whats your opinion as a metal fan on current wave of dark and spooky psytech projects like Ghreg On Earth, Silent, Savage Scream, xyla, Mubali, Horror Place, Baphomet Engine etc.?
Honestly? More outside than inside. You can call it psyhappy hardcore. For me it’s not an art, it’s just a craft. It’s far from Napalm Death, Extreme Noise Terror or Cannibal Corpse - that’s for sure. It’s not true. It’s cheating.
9) Have you got any information about czech scene or czech labels and projects (Mutant Star, Gappeq, Tribal Vision Records, Oxygen Records)?
Very few, unfortunately.
10) I find some of your tracks very cinematic, are you big movie fan? What are your favourite movies or directors?
The movie does not inspire me as strongly as the music. A piece of music can create another piece of music that starts playing inside my head and pumping wildly in the middle of my heart.
The music is a way of expressing some states of my imagination. I must tell, I always have a story to tell. If I share it with you, it means I figured it out. Now it’s your turn. If you jump into it - I will enjoy it. If it affects you - my pleasure! If it’s not your fairy tale - just turn to the next page.
11) In one interview you said, that you don’t listen psytrance and you have closer relationship with other genres like jazz, electronica, metal etc. Do you think, that there is a parallel in the sense that a lot of innovative and original psytrance producers do not really listen to psy music, and instead they are influenced by other styles?
Yes, it’s true. I’m searching for inspiration somewhere else. Psy- trance is like a dog running madly after it’s own tail. 60% are simply commercial productions. 20% is the middle class. Only the rest are the artists who have chosen their own way and now are going it bravely. But you can turn your head towards techno or abstract music to discover the really dynamic and passionate searching. The audience there is much more open for the unexpected and respects the innovations. While the more closed psy audience - doesn’t motivates a young artist to experiment. The labels find it more profitable to multiply the recycled, safe ideas, than to make a risk. But I hope it has to change pretty soon.
12) It seems to me, that there is not so much music like from the Horns And Hoofs and related labels (Boshke beats, Zenon Records, or people like Sensient, Krumelur, Navajo, Nuclear Ramjet etc.). Can you recommend to people who like this type of music some less known projects and producers?
There are many less known artists that are erupting with brilliant ideas. I could especially recommend Wormfood, Kalifrogz, Weird Walker? Please support them!
Thanks for interview

03.08.2006 | ink flo | magazín